İtfaiye Daire Başkanlığının görev ve sorumluları genel hatları aşağıda belirtilmiştir.


• Daire Başkanlığının amacı Belediye Başkanlığı tarafından uhdesine verilen Müdürlüklerin koordinasyonu ve işbirliği içinde uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasının temini ile denetimlerinin sağlanmasıdır.
• Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,
• Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
• İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
• Başkanlık Makamınca verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,
• Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek,
• bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,
• Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlık Makamına teklif etmek,
• Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.
• Başkanlık Makamına, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında rapor ve brifing vermek,
• 5393 sayılı Belediye Kanununun 80. maddesine göre İl sınırları içindeki; Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz istasyonlarının ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması,
• İl sınırı içindeki yolcu ve yük terminalleri ile kapalı ve açık otoparkların ruhsatlandırılması, (5216 7t md.) ve denetlenmesi,
• Belediye mülklerindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması, (5216 7d md.)
• İl sınırı içindeki tüm 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre 32 İlçe ve 41 beldenin ana arterlerinin denetlenmesi ve her türlü izinsiz işgallerin kaldırılması sağlamak,
• İlan Reklam Yönetmeliği hükümleri ve Kentsel Tasarım Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunun aldığı kararlar uyarınca Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda Hatay'ın kent estetiğini ve sülietini bozan, görüntü kirliliği yaratan reklam unsurlarının kaldırılmasını ve denetlenmesinin sağlanması,
• Hatay’da ikamet eden ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan ailelerin ve vatandaşlarının eşyaları ile birlikte memleketlerine intikallerinin sağlanması,
• Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İstimlak edilen ve ilgili müdürlüklerce yıkım kararı alınan kaçak yapı ve işgallerin yıkım işlemlerinin yapılması,
• İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviye personel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasının sağlanması

Şube Müdürlükleri
Duyurular